Rezerwacja Online

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZY POBIERANIU DANYCH BEZPOŚREDNIO OD OSOBY

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZY POBIERANIU DANYCH BEZPOŚREDNIO OD OSOBY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowychi w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma WIND HOTEL Kamil Kobyliński z siedzibą w Grzybowie, pod adresem ul. Bałtycka 8, 78-132 Grzybowo, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000431335, REGON 331439797, NIP 6711672062 (zwana dalej: WIND HOTEL).
 2. Dane osobowe, które przetwarzamy to: imię i nazwisko; adres zamieszkania; adres email; numer telefonu; PESEL lub numer paszportu; numer karty kredytowej- tylko do dokonania rozliczeń; nr rejestracyjny samochodu zostawionego na parkingu hotelowym, wizerunek. W przypadku, gdy ze świadczonych usług wraz z Państwem korzystają dzieci, przetwarzamy jedynie dane dotyczące ilości, wieku dzieci.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • zawarcia i wykonania umowy, którą będziecie Państwo stroną lub do podjęcia działań na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy- tj. w celu dokonania rezerwacji usługi, jej wyceny, wykonania usługi a także gdy świadczymy inne usługi związane z profilem działalności
  • na prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora - takich jak choćby dochodzenie ewentualnych roszczeń czy też z uwagi na satysfakcjonującą Państwa obsługę, zapewnienie Państwu bezpieczeństwa w trakcie świadczonych przez nas usług, dostosowania świadczonych przez nas usług do Państwa osobistych preferencji
  • w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - np. w zakresie wystawiania faktur VAT i wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów podatkowych
  • Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b,c i f Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 4. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane
 6. Dane nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 7. Dane przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 10. 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.