Rezerwacja Online

regulamin hotelowy

Będziemy Państwu bardzo wdzięczni za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

§ 1. PRZEDMIOT REGULAMINU

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Hotelu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w Hotelu. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.

2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Wind Hotel.

3. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji hotelowej, w każdym pokoju hotelowym, a także na stronie Hotelu www.windhotel.pl.

 

§ 2. DOBA HOTELOWA

1. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby. Doba hotelowa trwa od godziny 15.00 do godziny 11.00 dnia następnego.

2. Gość hotelowy powinien określić czas pobytu a w przypadku braku takiego określenia przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.

3. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość hotelowy powinien zgłosić w Recepcji do godz. 09.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Hotel uwzględni życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

 

§ 3. REZERWACJA I MELDUNEK

1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej.

2. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę.

3. Osoby niezameldowane mogą gościnnie przebywać w pokoju hotelowym od godziny 7.00 do 22.00. Przebywanie osób niezameldowanych w pokoju Gościa hotelowego po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój na odpłatne dokwaterowanie tych osób do pokoju. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według aktualnych stawek z cennika dostępnego w Recepcji hotelu.

4. Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu hotelowym lub mieniu innych Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników lub innych osobach przebywających w hotelu.

5. Hotel zastrzega sobie prawo do dokonania przy zameldowaniu preautoryzacji karty kredytowej lub pobrania depozytu gotówkowego w wysokości należności za cały pobyt.

6. W przypadku rezygnacji Gościa z opłaconego pobytu w trakcie jego trwania, obiekt nie zwraca opłaty za pozostałe doby hotelowe.

 

§ 4. USŁUGI

1. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie do Recepcji, co umożliwi pracownikom stosowną reakcję. W przypadku zgłoszenia zażaleń w momencie wyjazdu Gość zrzeka się prawa do dochodzenia roszczeń.

2. Hotel obowiązany jest zapewnić Gościom:

 1. warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku
 2. bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o gościu
 3. profesjonalną, uprzejmą i sprawną obsługę w zakresie świadczonych usług
 4. sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie.

3. Dodatkowo na życzenie Gościa, obiekt świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

 1. udzielanie informacji związanych z pobytem
 2. przechowanie bagażu Gościa
 3. budzenie o określonej godzinie

 

§ 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

1. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się na terenie Hotelu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.

2. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za uszkodzenia i zniszczenie wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub winy odwiedzających go osób. Hotel zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe.

3. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług hotelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

4. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu hotel może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań hotelu dotyczących uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia lub do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia terenu obiektu.

5. Każdorazowo Gość opuszczając pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien dokładnie zamknąć drzwi i okna.

6. Hotelowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do obiektu w przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowaniem należności za świadczone usługi dodatkowe.

7. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych grzałek, czajników, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń niestanowiących wyposażenia pokoju.

8. W przypadku nieuzasadnionego uruchomienia alarmu przeciwpożarowego poprzez zbicie szybki alarmowej systemu p.poż., hotel pobiera opłatę w wysokości 500 zł. W przypadku gdy na skutek uruchomienia przez Gościa w/w systemu sygnalizacji p.poż. nastąpi przyjazd zastępów straży pożarnej Gość pokrywa wszystkie koszty akcji z tym związanej, w tym mandat wystawiany przez dowódcę jednostki straży pożarnej przybyłej do Hotelu na skutek czynności sprowokowanych przez Gościa.

 

§ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ HOTELU

1. Odpowiedzialność hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez Gościa do hotelu regulują przepisy kodeksu cywilnego. Odpowiedzialność hotelu podlega ograniczeniu, jeżeli rzeczy te nie zostaną złożone do depozytu Recepcji.

2. Hotel ma prawo odmowy przyjęcia na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu, albo mają zbyt dużą wartość w stosunku do wielkości lub standardu hotelu albo zajmują zbyt dużo miejsca.

3. Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody bezpośrednio po jej stwierdzeniu.

4. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu hotelowym czy poza terenem obiektu.

 

§ 7. ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

1. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju hotelowym przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na adres przez Gościa wskazany, na jego koszt.

2. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji hotel przechowa te przedmioty przez 3 miesiące, a po upływie tego okresu hotel przekaże przedmioty na cele charytatywne lub do użytku publicznego. Hotel nie przechowuje pozostawionych artykułów spożywczych i leków – będą one poddane natychmiastowej utylizacji.

 

§ 8. CISZA NOCNA

1. W hotelu obowiązuje cisza nocna od godziny 22.00 do godziny 07.00 rano.

2. Hotel zastrzega sobie możliwość organizowania imprez okolicznościowych, które odbywać się będą również w porze nocnej.

 

§ 9. POSTANOWIENIA DODATKOWE

1. Hotel nie akceptuje obecności zwierząt wewnątrz budynku. Hotel zastrzega sobie prawo do obciążenia Gościa, który nie zastosował się do powyższego zapisu, kwotą 200 PLN za dobę pobytu zwierzęcia oraz kwotą, która jest równowartością pobytu za 3 doby w danym pokoju, w przypadku zanieczyszczenia pokoju przez zwierzę.

2. Na terenie hotelu, w tym - w pokojach hotelowych, zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz. 529) - obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych.

3. Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych (w tym e-papierosów) w pokoju hotelowym jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego pokój Gościa zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji pokoju w wysokości 800 PLN.

4. W pokojach hotelowych nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.

5. Zakazuje się prowadzenia na terenie Hotelu akwizycji i sprzedaży obnośnej.

6. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Hotelu, powodowania nieprzyjemnych zapachów oraz stwarzania sytuacji, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości hotelowych.

7. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach hotelowych i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nienaruszającym ich funkcjonalność i bezpieczeństwo korzystania.

8. Gość zobowiązuje się, że w ramach korzystania z usługi internetowej w publicznych sieciach transmisji danych, nie będzie naruszał obowiązujących przepisów prawa, w szczególności naruszał cudzych dóbr osobistych, praw autorskich i propagował treści niedozwolonych prawem. Gość zobowiązany jest w szczególności do:

 1. korzystania z usługi internetowej zgodnie z jej przeznaczeniem,
 2. chronienia danych poufnych przekazanych mu przez hotel a w szczególności loginu i hasła,
 3. niepodejmowania żadnych działań mogących zaburzyć poprawne funkcjonowanie infrastruktury obiektu, a także działań mających negatywne konsekwencje dla innych użytkowników sieci telekomunikacyjnych,
 4. zapewnienia, by jego korzystanie z usługi nie ograniczało możliwości hotelu do dostarczania usługi lub monitorowania Sieci i jej elementów.