Rezerwacja Online

regulamin rezerwacji

REGULAMIN REZERWACJI

HOTEL - obiekt świadczący usługi hotelarskie zgodnie z kategoryzacją.

GOŚĆ - klient dokonujący rezerwacji, czyli zamówienia usługi noclegowej wraz z kompletem świadczeń dodatkowych.

REZERWACJA WSTĘPNA - zapytanie ze strony gościa o możliwość zarezerwowania usługi noclegowej (wolne terminy, dostępność określonego typu pokoju) wykonane osobiście, telefonicznie, lub w formie elektronicznej: przez e-mail, lub przez skrzynkę kontaktową na Facebooku.

REZERWACJA POTWIERDZONA-NIEGWARANTOWANA – rezerwacja potwierdzona pisemnie w formie elektronicznej, którą hotel będzie utrzymywał w ciągu 7 dni od daty wysłania potwierdzenia przyjęcia rezerwacji przez hotel.

REZERWACJA POTWIERDZONA-GWARANTOWANA - rezerwacja potwierdzona przedpłatą, oznacza, że zamówione usługi będą gotowe na przyjazd gościa w wyznaczonym terminie i zakresie. Gość może rozpocząć pobyt od godz. 15 w pierwszej dobie hotelowej ustalonego terminu.

OFERTA STANDARDOWA - typ rezerwacji, która może być bezpłatnie anulowana najpóźniej do 7 dni przed ustalonym terminem przyjazdu. Wymaga przedpłaty w wysokości minimum 30%.

OFERTA BEZZWROTNA - typ rezerwacji, która wymaga przedpłaty 100%, ale koszt usługi noclegowej jest zrabatowany o 5% w stosunku do oferty standardowej. Oferta jest aktywna tylko w wybranych terminach. Rezerwacja bezzwrotna nie podlega anulacji.


1. REZERWACJA WSTĘPNA

1.1 Zapytanie lub zgłoszenie zyskuje status rezerwacji wstępnej, jeśli spełnia wymogi:

  1. zawiera komplet danych osoby rezerwującej (imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail)
  2. termin pobytu
  3. liczbę osób, przy czym jeśli są osoby na dostawkach konieczne jest wyszczególnienie wieku
  4. rodzaj zamawianych świadczeń – typ pokoju, wyżywienie, ew. informacja o zamawianym pakiecie

1.2 Rezerwacja wstępna nie jest w żaden sposób wiążąca dla hotelu, dopóki nie zostanie przez hotel potwierdzona pisemnie.

 

2. REZERWACJA POTWIERDZONA - NIEGWARANTOWANA

2.1 Rezerwację można potwierdzić ustnie (telefonicznie lub osobiście), ale zawsze na adres gościa jest wysyłane pisemne potwierdzenie wraz z wyszczególnieniem wszystkich warunków rezerwacji (termin, liczba osób, cena, świadczenia).

2.2 W potwierdzeniu podana jest kalkulacja pobytu (na podstawie zgłoszenia opisanego w punkcie 1.1) wyrażona w PLN z wyliczonym podatkiem VAT. Kalkulacja zawiera również:

  1. informację o opłacie miejscowej wraz z jej wysokością dla danego pobytu
  2. informację o wysokości wymaganej przedpłaty na poczet usług.

2.3 Potwierdzenie wysłane przez hotel do gościa oznacza, że rezerwacja przyjęła status rezerwacji potwierdzonej-niegwarantowanej.

 

3. REZERWACJA POTWIERDZONA – GWARANTOWANA

3.1 Gość jest zobowiązany do przekazania hotelowi przedpłaty najpóźniej w terminie 7 dni od potwierdzenia rezerwacji niegwarantowanej. Wysokość przedpłaty podana jest w potwierdzeniu rezerwacji wysłanym do gościa i wynosi nie mniej niż 30% dla ofert standardowych i 100% dla ofert bezzwrotnych

3.2 Po zaksięgowaniu przedpłaty rezerwacja zyskuje status potwierdzonej-gwarantowanej. Termin pobytu, wartość zamówienia oraz świadczenia są wiążące dla obydwu stron, czyli dla hotelu i dla gościa.

 

4. ZAPŁATA ZA REZERWACJĘ

4.1 Najpóźniej w dniu przyjazdu, ale przed rozpoczęciem pobytu, gość jest zobowiązany do wpłaty pozostałej należności.

4.2 W przypadku niemożliwości wpłaty istnieje możliwość zabezpieczenia płatności przez zablokowanie należnej kwoty na koncie klienta (preautoryzację karty kredytowej).

4.3 Wpłata całkowitej należności za pobyt stanowi zawarcie umowy między hotelem a gościem.

 

5. ANULACJA REZERWACJI

5.1 Anulacji pobytu gość może dokonać w każdym czasie z zachowaniem warunków anulacji wyszczególnionych w potwierdzeniu rezerwacji.

5.2 Anulacja rezerwacji potwierdzonej-niegwarantowanej - brak przedpłaty na koncie hotelu w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację gościa z zamówienia usług i na tej podstawie hotel ma prawo anulować rezerwację, bez konieczności kontaktowania się z gościem.

5.3 Anulacja rezerwacji potwierdzonej-gwarantowanej (po dokonaniu przedpłaty).

  1. Oferty standardowe można bezpłatnie anulować w terminie do 7 dni przed wyznaczonym terminem przyjazdu. Po tym terminie hotel ma prawo do zatrzymania przedpłaty jako rekompensaty za niezrealizowane zamówienie.
  2. Oferty bezzwrotne nie podlegają anulacji.
  3. Jeśli przedpłata nie podlega zwrotowi a Gość z ważnych powodów nie może zrealizować pobytu w wyznaczonym terminie, wówczas może wystąpić o zmianę terminu rezerwacji w miarę dostępności miejsc i po cenach obowiązujących w nowym terminie. Zmiana terminu nie może narażać hotelu na straty. Postulat gościa zmiany terminu pobytu nie jest wiążący dla hotelu. Jeśli strony osiągną porozumienie zmiana terminu wymaga pisemnego potwierdzenia pod rygorem nieważności.
  4. Niepojawienie się Gościa w hotelu w dniu rozpoczęcia pobytu (bez poinformowania hotelu) traktowane jest jako anulacja rezerwacji.

5.4 Odmowa wpłaty przez gościa 100% wartości rezerwacji przed rozpoczęciem pobytu stanowi odstąpienie od umowy przez gościa. Hotel ma prawo do anulowania rezerwacji oraz do zachowania przedpłaty.

5.5 W przypadku anulacji części pobytu (skrócenia pobytu) przez gościa, hotel nie zwraca kosztów jednostronnego odstąpienia od zawartej umowy.

 

6. REKLAMACJE

6.1 Gość ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.

6.2 Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybienia, drogą pisemną na adres Wind Hotel Kamil Kobyliński, Bałtycka 8, 78-132 Grzybowo, lub bezpośrednio w recepcji hotelu.

6.3 Reklamacja zostanie rozpatrzona w przeciągu 14 dni od dnia jej otrzymania przez Hotel. Odpowiedź zostanie wysłana listownie na adres adresata reklamacji.

 

7. SPORY

Spory między gościem a hotelem rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby hotelu.